TRAFİK KAZASI VE HUKUKİ SÜREÇ

1.TRAFİK KAZASI NEDİR?

      Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, iş yoğunluğu ve değişen dünya şartları insanların araç kullanımını arttırmıştır. Bu artış trafik yoğunluğunu ve trafik kazalarını tetiklemiş, insanlar da olası birtakım tehlikelerden kurtulmak için tedbirler almaya yönelmiştir. Peki, bu olası tehlikeler ve tedbirler nelerdir?  Araç kullanımının başlıca riski trafik kazalarıdır. Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana, ağaca veya herhangi başka bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları hayatın olağan akışı içerisinde sık karşılaşılan ve istenmeyen olayların başında gelir. Trafik kazaları sonucunda insanlar yaralanabilir, araçta maddi hasar oluşabilir ve hatta ölüm de meydana gelebilir. Bu zararları gidermek, aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için trafik sigortası gündeme gelmiştir.

2.TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

       Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ya da kısaca Trafik Sigortası karayolu taşıtları için olan bir sigorta türüdür. Herhangi bir kaza sonucunda karşı tarafta meydana gelen maddi zararları karşılamayı amaçlar. Trafik Sigortası, Türkiye’deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince karayoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve kaskodan farklıdır. Trafik sigortasında amaç karşı tarafa verilen zararı gidermek iken kaskoda kişinin kendi aracına verdiği zarar karşılanır. Sigortalı olan kişi aracı işletendir. Buradaki işletenden maksat araç sahibi veya uzun süreli kiralama yapan biridir. İşleten kişi olan sigortalının adı poliçe üzerinde belirtilir.

3.TRAFİK SİGORTASI HANGİ ZARARLARI TEMİNAT ALTINA ALIR?

  1. Maddi Hasar: Kazada zarar gören araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı karşılanır.
  2. Sağlık Giderleri: Kazada zarar gören üçüncü kişilerin ilk yardım, hastane ve tedavi gibi masrafları karşılanır.
  3. Ölüm ve Sakatlanma: Kaza sonucunda karşı tarafta ölüm veya sakatlanma meydana gelmişse, zarar gören kişinin destek olduğu kişiler için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır

4.ZARARI TAZMİN ETME AŞAMALARI

  1. Sigorta şirketine başvuru
  2. Tahkime başvuru

SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU VE AVUKATIN ÖNEMİ

      Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için dava yoluna başvurmadan önce sigorta şirketine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili 9. Bölge Adliye Mahkemesi bir kararında;

”26.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6704 Sayılı Kanunu’nun 5. maddesiyle değişik 97. maddesiyle zarar görenin, dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerektiği düzenlenmiş, aynı değişiklikle sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına dair uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açılabileceği belirtilmiştir. Yasal değişiklikle, zarar gören hak sahipleri ZMSS sigortacısına karşı artık doğrudan dava açamayacak olup, yasa ile özel bir dava şartı getirilmiştir. Dava şartları, davanın esası hakkındaki yargılamanın devamı için gerekli olan şartlar olup, davanın açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili zorunlu koşullardır. HMK’nın 115/2 maddesi uyarınca mahkeme dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise, bunun tamamlanması için süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.” (BAM9HD 2018/2599E. 2018/1125 K.) şeklinde görüş bildirmiştir.

         Sigorta şirketi zararı tazmin edebilir, eksik tazmin edebilir veya hiç tazmin etmeyebilir. Bu süreçte hak kaybına uğramamak için avukatınıza danışın.

TAHKİME BAŞVURU

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacı ve kazadan zarar gören kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları karara bağlamak için kurulmuş alternatif bir çözüm yoludur. Tahkime başvuru zorunlu olmamakla beraber daha hızlı çözüm sağlar. Tahkime başvurabilmek için;

  • Sigorta şirketi tahkim sistemine kayıtlı olmalı,
  • Kaza üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olmalıdır.

Bunun istisnası zorunlu sigortalardır. Zorunlu sigortalarda üyelik tarihine bakılmaksızın komisyona başvuru yapılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruyu en geç 4 ay içinde sonuçlandırır.

Uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’ye kadar ise hakemler tarafından verilen kararlar kesindir. 5.000 TL üzerindeki kararlara karşı tebliğden itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. 40.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için de temyize gidilebilir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir.

Yorum yap *

Adınız *

Email *

Website

Masrafsız Değer Kaybı Başvurusu

Değer kaybı aracınızın trafik kazasından önceki ikinci el piyasa değeri ile kaza sonrasındaki değeri arasındaki farktır. Değer kaybı başvurusu masrafsız bir işlem olup bu süreçte sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Tıkla Ara
Whatsapp